สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย

 

ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตลำไย
คุณภาพ ตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ
*4/12/57*
 
อ่านข่าวย้อนหลัง ...
   


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงราย ได้พบปะเกษตรกรผู้มาปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย*-* 25/06/58*-*...
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.30 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรอำเภอ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
ทั้งนี้ นายสโรช บุญ-หลง เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำ
ทีมงานในองค์กรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
่ *-*26/05/58*-*...
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น.
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงราย
ได้พบปะเกษตรกรที่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
*-* 26/05/58*-*...

 

       
       
       
       
       
       
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
57000
โทรศัพท์/โทรสาร.0-5315-2569
E - mailto:kaset_cr01@doae.go.th

22 พฤษภาคม 2560..

 

 


 


   
   
ดิน
ปุ๋ยและสารเคมี
สถานการณ์เกษตร
ประมงและเพาะเลี้ยง
น้ำ
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
องค์กรและเครือข่าย
พืช
ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
เตือนภัยเกษตร
งานวิจัยด้านการเกษตร
ปศุสัตว์
แหล่งรับซื้อและจำหน่าย
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โรคและแมลงศัตรูพืช
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคายางพารา
การเกษตรเพื่ออาชีพ

powered by smartdegrees.com
เริ่มนับ 01 ตุลาคม 2552