ชื่อสำนักงานเกษตรอำเภอ
เบอร์โทรศัพท์
Email
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
0-5315-2569
Kaset_cr01@doae.go.th
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ
0-5379-1489
kaset_cr02@doae.go.th
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน
0-5377-7096
kaset_cr03@doae.go.th
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน
0-5315-3600
kaset_cr04@doae.go.th
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย
0-5373-1718
kaset_cr05@doae.go.th
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย
0-5378-6095
kaset_cr06@doae.go.th
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน
0-5372-1534
kaset_cr07@doae.go.th
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง
0-5379-5004
kaset_cr08@doae.go.th
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า
0-5378-1440
kaset_cr09@doae.go.th
10. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด
0-5376-1001
kaset_cr10@doae.go.th
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงชัย
0-5376-9232
kaset_cr11@doae.go.th
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย
0-5379-9109
kaset_cr12@doae.go.th
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น
0-5360-8201
kaset_cr13@doae.go.th
14. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล
0-5379-7268
kaset_cr14@doae.go.th
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง
0-5376-3506
kaset_cr15@doae.go.th
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว
0-5377-8017
kaset_cr16@doae.go.th
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งเวียงเชียงรุ้ง
0-5372-0290
kaset_cr17@doae.go.th
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งดอยหลวง
0-5379-0096
kaset_cr18@doae.go.th