ประวัติ อำเภอเมืองเชียงราย


คำขวัญประจำอำเภอ
" เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์ "ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา กษัตริย์ในราชวงศ์ละวะจักรราช (บางตำนานเรียกลาวจักรราช) ได้สืบสันติวงศ์ต่อจากปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองหิรัญนครยาง จนถึงเชื้อพระวงศ์พระนามว่า ลาวเมง หรือลาวเมือง ซึ่งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับนางอั้งมิ่ง หรือนางเมพคำยาย(หรือนางเทพคำข่าย) และมีพระโอรสประสูติในปี พ.ศ.1781 พระนามว่า เจ้าเม็งราย (หรือเจ้ามังราย) ซึ่งได้ครองราชย์ต่อจากพระบิดาเมื่อปี พ.ศ.1804 และได้มีดำริที่จะรวมเมืองน้อยใหญ่ในแคว้นล้านนา (ภาคเหนือตอนบน)ให้เป็นหนึ่งเดียว จึงได้ยกทัพไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีและปราบปรามหัวเมืองต่างๆ และในช่วงที่ไปหัวเมืองฝ่ายใต้ เมื่อไปถึงดอยจอมทอง ริมน้ำกก เห็นเป็นชัยภูมิดี เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานของทัพเม็งโกลที่กำลังแผ่อำนาจเข้าครองยูนนาน พม่า และตังเกี๋ย จึงทรงสร้างเมืองใหม่เป็นศูนย์กลางของแคว้นหิรัญนครเงินยางแทนเมืองยาง และตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า "เมืองเชียงราย" ในพ.ศ.2385 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ได้ขอพระราชทานตั้งเมืองใหม่ต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมืองเชียงรายซึ่งถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งพระยากาวิละทำสงครามกับพม่ ก็ได้รับการฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่ ต่อมาได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้รวมเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองฝาง เมืองพะเยา เวียงป่าเป้า แม่ใจ ดอกคำใต้ แม่สรวย เชียงคำ เชียงของ ตั้งเป็นหัวเมืองจัตวา เรียกว่า "เมืองเชียงราย" อยู่ในมณฑลพายัพ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล เทศาภิบาล และมีประกาศตั้งเมืองเชียงราย เป็นจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่นั้นมา


พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 1,284.41 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ เย็นสบายตลอดปี


การปกครอง
หมู่บ้าน 228 หมู่บ้าน ตำบล 15 ตำบล
เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 14 แห่ง


อาชีพ
อาชีพหลัก การเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ช่าง บริการ รับราชการ
อาชีพรอง อุตสาหกรรมในครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


การศึกษา
โรงเรียนประถม 20 โรง
โรงเรียนมัธยม 9 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 2 แห่ง


ศาสนา
วัด แห่ง
โบสถ์ แห่ง
มัสยิด / สุเหร่า แห่ง


ประชากร
จำนวนประชากรชาย 109,380 คน
จำนวนประชากรหญิง 114,556 คน
รวม 223,936 คน
ความหนาแน่น 175 คน/ตร.กม.


การเกษตรและอุตสาหกรรม

ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด สับปะรด ลิ้นจี่ ลำใย พืชผักเมืองหนาว
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำกก แม่น้ำกรณ์ แม่น้ำลาว น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกโป่งพระบาท
โรงงานอุตสาหกรรม -