เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 นายเทวา ปัญญาบุญ
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานติดตามกำกับดูแล
การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554 ระดับอำเภอ
ครั้งที่ 1 /2554
*-* 09/11/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
พร้อมด้วย นายสุพันธ์ แสนบ้าน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรญา สิงห์สุริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเชียงราย (ฝั่งซ้าย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
*-* 09/11/54*-*...
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ที่ได้รับการเลื่อนและดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ!!!
*-* 09/11/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมเปิดโครงการ “ครัวจาวเจียงฮาย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” พร้อมทั้งร่วมบริจาคกล้วยน้ำว้าและสับปะรดภูแล แก่ผู้ประสบอุทกภัย
*-* 04/11/54*-*...
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นผู้มอบโล่รางวัลการประกวดสถาบันเกษตรกร และเกษตรกร สาขาอาชีพ ระดับเขต ประจำปี 2554
*-* 04/11/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป 4 ภาค (วิสาหกิจชุมชนเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย) ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดเชียงราย
*-* 04/11/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ
ปี 2554 สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
*-* 29/09/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย บริการรับขึ้นทะเบียนและประชาคมเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2554/55
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง
*-* 29/09/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยนางสาววรญา สิงห์สุริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ร่วมงานเปิดสถานีบำบัดทุกข์ตำบลดอยฮาง
ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอยฮาง
*-* 29/09/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยนางมัฑนา ธรรมใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ร่วมงานเปิดสถานีบำบัดทุกข์ตำบลท่าสุด
ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าสุด
*-* 29/09/54*-*...
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงรายได้เข้าร่วม
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)
ณ ห้องประชุมกรุณารีสอร์ท ตำบลทรายขาว
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
*-* 22/07/54*-*...
นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองเชียงราย
ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองเชียงราย
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ 2/2554
ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
*-* 22/07/54*-*...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์
เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมรับคณะคุณอัมพวัน พิชาลัย
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำประเทศไทย
และผู้แทนการค้าจากประเทศญี่ปุ่น ได้มาเจรจาการซื้อ-ขาย
สับปะรดภูแล จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ตำบลนางแล,
บ้านดู่ และท่าสุด เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
*-* 22/07/54*-*...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 นางพวงเพ็ญ เจริญสุข
เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกษตรเป็นวิทยากรอบรม
ให้ความรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน
หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู ในการจัดเวทีเรียนรู้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
*-* 22/07/54*-*...

นายสุพิน บัวหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางนงคราญ สองเมืองแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้ร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชน
หมู่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
*-* 08/04/54*-*...
นางพวงเพ็ญ เจริญสุข เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เป็นตัวแทนท่านเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวมัฑนา ไชยจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารฯ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
*-* 08/04/54*-*...

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครชุมชนเพื่อสำรวจและฝ้าระวัง การเผาตอซังและฟางข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมีนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
นายฉลอง อินตาพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความร
ู้*-* 08/04/54*-*...

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงรายในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ 1/2554*-* 08/04/54
*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการเปิดการจัดเวทีเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและการตลาด
ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มอาร์โอศูนย์สาธิตการตลาดป่าข่า ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
*-* 08/04/54*-*...
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงรายได้เข้าร่วม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ตำบลวาวี
อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
*-* 23/03/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย นำทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงรายได้เข้าร่วมให้บริการ
(เกษตรเคลื่อนที่) รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2553/54 รอบที่ 2 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
*-* 23/03/54*-*...
นายสมมาตร ชาญชัย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สสข.6 ได้นำคณะฯติดตามงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร มาติดตาม นิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2554
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
*-* 25/02/54*-*...
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงรายได้เข้าร่วม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ณ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
*-* 22/02/54*-*...
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ปี 2553/2554 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*-* 13/02/54*-*...
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ
รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
และนำส่งหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้ง แก่คณะกรรมการเลือกตั้ง
ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
*-* 13/02/54*-*...
นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย ประธาน คณะกรรมการเลือกตั้งระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
*-* 13/02/54*-*...

นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำหน่วย
การเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม(เล็ก)
ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
*-* 11/02/54*-*...

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน *-* 7/02/54*-*...

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย นำโดยนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดการประชุม DM ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
*-* 7/02/54*-*...

นายทินกร สิงห์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และนางลัญจกร วรพล หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มาติดตามการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสภาเกษตรกร
*-* 7/02/54*-*...

 

นายทวีพงศ์ สุวรรณโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้มาติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/2554 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2554 รอบที่ 2 *-* 7/02/54*-*...

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงราย
นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
ร่วมบันทึกเทปรายงาน "ชชป. ช่วยชาติบูรณาการ"

*-* 20/01/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน....
*-* 19/01/54*-*...
   
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
ได้ร่วมขบวนรถแห่พืชพันธุ์ธัญญาหารของอำเภอเมืองเชียงราย

*-* 07/01/54*-* ...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
ได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้สารจุลินทรีย์สลายตอซัง
เพื่อทดแทนการเผาตอซังและฟางข้าว

*-* 06/01/54*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
ได้เข้าร่วมออกหน่วย “จังหวัดเคลื่อนที่” ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

*-* 22/12/53*-*...
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดงาน“งานวันสาธิตการใช้สารสลายตอซังในนาข้าว”กิจกรรม ชาวนาลูกพ่อขุนร่วมกระตุ้นลดโลกร้อนและมลพิษในอากาศ
ตาม “โครงการปิดทองหลังพระ” ณ แปลงนา หมู่ที่ 5
บ้านหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

*-* 22/12/53*-*...

นางพวงเพ็ญ เจริญสุข พร้อมด้วย
นายมนัส วงศ์สุภา และนายสุพินท์ บัวหลวง เกษตรตำบลห้วยชมภู
ติดตามงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
*-* 08/12/53*-*...

นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราย
ได้เข้าร่วมการต้อนรับนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
์*-* 08/12/53*-*...