สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
57000
โทรศัพท์/โทรสาร.0-5315-2569
E - mailto:kaset_cr01@doae.go.th