วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย"เป็นองค์กรที่มีทีมงาน ที่มีคุณภาพเป็นเลิศในการให้บริการ และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อขจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน"